Author: Raya Yanakieva

A Data Pro at AMEC Global Summit in Asia

A Data Pro is looking forward to attending the biggest PR measurement conference – AMEC Global Summit, held this year in Asia. Our CEO Iliya Krustev and media monitoring and analytics manager, Slavyana Krushovenska, are enthusiastic to meet industry experts and soak up the newest of communications evaluation. It goes… Read More»

Подписахме договор за безвъзмездна финансова помощ за внедряване на изкуствен интелект в процесите по медиен мониторинг и анализ

На 17.01.2017 г. А Дейта Про ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с управляващ орган Министерство на Икономиката на България. По силата на този договор компанията ще изпълни проект BG16RFOP002-1.001-0522-С01 „Внедряване на изкуствен… Read More»