Author: Rayna Grigorova

Доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на процесорен акселератор за обучение на изкуствен интелект

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на процесорен акселератор за обучение на изкуствен интелект“ Във връзка с изпълнението на проект на „А Дейта Про“ ООД № BG16RFOP002-1.001-0522 – C01 „Внедряване на изкуствен интелект “Serendipity” за… Read More»

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 2 бр. машини за дуплексно сканиране“

Във връзка с изпълнението на проект на „А Дейта Про“ ООД № BG16RFOP002-1.001-0522 – C01 „Внедряване на изкуствен интелект “Serendipity” за фундаментална промяна в процеса по предоставяне на услуги за медиа мониторинг и анализи на А Дейта Про“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., А Дейта… Read More»

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на интегрирана многослойна платформа като универсална среда за обработка на хетерогенни бази от данни в информационни потоци с възможност за индивидуален инженеринг и структуриране на производствените процеси“

Във връзка с изпълнението на проект на „А Дейта Про“ ООД № BG16RFOP002-2.001-1294 – C01 „Въвеждане на адаптивна система повишаване на капацитета на А Дейта Про за обработка на потоци от данни за производството на знание-интензивни продукти и услуги“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., А… Read More»

Welcome the refreshed Barcelona Principles 2.0

Yesterday the International Association for Measurement and Evaluation of Communication (AMEC) launched the revised version of the 2010 Barcelona Principles. As a proud member, we happily support the updated PR measurement system. #barcelonaprinciples 2.0 gives us a major opportunity to reposition our industry – calling all PRs to get behind @AmecOrg and drive change… Read More»