Monthly Archives: June 2016

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на интегрирана многослойна платформа като универсална среда за обработка на хетерогенни бази от данни в информационни потоци с възможност за индивидуален инженеринг и структуриране на производствените процеси“

Във връзка с изпълнението на проект на „А Дейта Про“ ООД № BG16RFOP002-2.001-1294 – C01 „Въвеждане на адаптивна система повишаване на капацитета на А Дейта Про за обработка на потоци от данни за производството на знание-интензивни продукти и услуги“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., А… Read More»