Monthly Archives: January 2017

Подписахме договор за безвъзмездна финансова помощ за внедряване на изкуствен интелект в процесите по медиен мониторинг и анализ

На 17.01.2017 г. А Дейта Про ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с управляващ орган Министерство на Икономиката на България. По силата на този договор компанията ще изпълни проект BG16RFOP002-1.001-0522-С01 „Внедряване на изкуствен… Read More»