Monthly Archives: October 2017

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Придобиване на софтуерна платформа за интеграция на три-компонентен изкуствен интелект с механизъм за машинно обучение“

Във връзка с изпълнението на проект на „А Дейта Про“ ООД № BG16RFOP002-1.001-0522 – C01 „Внедряване на изкуствен интелект “Serendipity” за фундаментална промяна в процеса по предоставяне на услуги за медиа мониторинг и анализи на А Дейта Про“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., А Дейта… Read More»

A Data Pro wins Connectiv Innovation’s Retaining Top Talent award

A Data Pro wins Connectiv Innovation’s Retaining Top Talent award An important milestone in the recognition of A Data Pro’s innovative solutions across the business information industry was reached at Connectiv Innovation Awards Festival, where our CCO Slavyana Krushovenska received the award in the category Retaining Top Talent. The Innovation… Read More»