Monthly Archives: July 2018

А Дейта Про реализира успешно проект по договор за безвъзмездна финансова помощ за внедряване на изкуствен интелект в процесите по медиен мониторинг и анализ | A Data Pro successfully implemented a project supported with grant contract for the introduction of artificial intelligence in its media monitoring and analytics process

На 18.07.2018 г. А Дейта Про ООД приключи успешно реализацията на проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с управляващ орган Министерство на Икономиката на България. По силата на този договор компанията изпълни проект… Read More»