Category: EU grants

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 2 бр. машини за дуплексно сканиране“

Във връзка с изпълнението на проект на „А Дейта Про“ ООД № BG16RFOP002-1.001-0522 – C01 „Внедряване на изкуствен интелект “Serendipity” за фундаментална промяна в процеса по предоставяне на услуги за медиа мониторинг и анализи на А Дейта Про“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., А Дейта… Read More»

Подписахме договор за безвъзмездна финансова помощ за внедряване на изкуствен интелект в процесите по медиен мониторинг и анализ

На 17.01.2017 г. А Дейта Про ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с управляващ орган Министерство на Икономиката на България. По силата на този договор компанията ще изпълни проект BG16RFOP002-1.001-0522-С01 „Внедряване на изкуствен… Read More»

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на интегрирана многослойна платформа като универсална среда за обработка на хетерогенни бази от данни в информационни потоци с възможност за индивидуален инженеринг и структуриране на производствените процеси“

Във връзка с изпълнението на проект на „А Дейта Про“ ООД № BG16RFOP002-2.001-1294 – C01 „Въвеждане на адаптивна система повишаване на капацитета на А Дейта Про за обработка на потоци от данни за производството на знание-интензивни продукти и услуги“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., А… Read More»