Category: Uncategorized

„А Дейта Про“ ООД започва изпълнението на проект за повишаване на квалификацията на работната сила по процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения“

На 04 март 2020г. между „А Дейта Про“ ООД и Министерство на труда и социалната политика се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.057-0379-C01 за изпълнение на проект „Повишаване на квалификацията на работната сила на „А Дейта Про“ ООД посредством провеждане на специфични обучения, подпомагащи професионалното и кариерно развитие на… Read More»

Обява за подбор на персонал: Експерт, инфрмационно осигуряване

Във връзка със сключен договор по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.005-0232-C01 „StaRe – система за идентификация и мониторинг на свързани с държавата предприятия“, „А Дейта Про“ ООД ще проектира и разработи нов ИКТ продукт, обединяващ уеб-базирани ресурси, методи за извличане на данни от… Read More»

Обява за подбор на персонал: Специалист, обработка на данни

Във връзка със сключен договор по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.005-0232-C01 „StaRe – система за идентификация и мониторинг на свързани с държавата предприятия“, „А Дейта Про“ ООД ще проектира и разработи нов ИКТ продукт, обединяващ уеб-базирани ресурси, методи за извличане на данни от… Read More»